نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مديركل دفتر فني، امورعمراني وحمل و نقل و ترافيك استانداري از شهرستان بافق


      مهندس خادمي در اين بازديد كه تعدادي از كارشناسان دفتر فني نيز وي را همراهي مي كردند با بيان ضرورت تهيه برنامه راهبردي براي شهر و شهرداري بمنظور رفع نيازهاي فرهنگي – ورزشي و عمراني مردم ، خواستار نظارت بيشتر بر اجراي دقيق پروژه هاوانتخاب مشاورين و مجريان ذيصلاح، تشديد نظارت بر ساخت و سازها و اعمال دقيق دستورالعملها و استانداردها در اجراي پروژ ه هاي عمراني و انجام اقدامات درآمد زا براي شهرداريها شد.

    مدير كل دفتر فني استانداري، روند روبه رشد اقدامات شهرداري بافق را مثبت ارزيابي و اجراي پروژه پارك آبشار را نمونه بارز آن دانست . همچنين بر لزوم بهبود كيفيت سيماي شهري و توجه ويژه به امور حمل و نقل و ترافيك تاكيد نمود .

  پروژ ه هاي مورد بازديد : پارك آبشار، پيست موتور سواري، خيابان امام رضا، بوستان بانوان، خيابان شهيد تفكري، بلوار شهيد بهشتي، بلوار مير غني زاده، خيابان پير مرداد