نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون فني مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري از پروژ ه هاي در دست اقدام شهرداري


  در اين بازديد ضمن آگاهي از روند اجرايي پروژه ها و تبادل نظر با ناظرين؛ مسائل و مشكلات مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت