نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي طرح ترافيكي محدوده ميدان توحيد و ميدان معلم شهر مهريز


      به گفته مهندس منتظر مسئول دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان ، در اين جلسه گزارشي از مشكلات ترافيكي وضع موجود محدوده مورد نظر و مطالعات انجام شده توسط مشاور ارائه گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر حاضرين در جلسه مقرر گرديد، مشاور طرح هندسي ياد شده را مطابق با موضوعات مطروحه در جلسه با نگاه انسان محور و ايمن سازي و ساماندهي ترددهاي عرضي  موجود در طول مسير همراه با افزايش ايمني در محل تقاطعات اصلاح و طرح اصلاحي را جهت بررسي مجدد به دبيرخانه شوراي هماهنگي ترافيك استان  ارسال نمايد